Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Leven met een glimlach gevestigd te Weert.

 

Versie: 1.0, 25-05-2021

 

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.1 Leven met een glimlach: C.H.J.A. Saes handelend onder de naam Leven met een glimlach, waaronder ook Ouku Consultancy en Sonrisa Fotografie behoren, kantoorhoudende te Weert.

 

1.2 Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Leven met een glimlach ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on) stoffelijke dragers.

 

1.3 Opdracht: overeenkomst van Opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.

 

1.4 Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon ten opzichte van wie Leven met een glimlach als in artikel 1.1 bedoeld zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.

 

1.5 Werkzaamheden: alle door Leven met een glimlach ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Leven met een glimlach zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Leven met een glimlach voortvloeiende werkzaamheden.


1.6 Diensten: alle door Leven met en glimlach te verlenen diensten, zoals beschreven op www.levenmeteenglimlach.nl.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Opdrachten en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Leven met een glimlach zich verbindt/ zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Leven met een glimlach voortvloeiende werkzaamheden.

 

2.2 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige Opdrachten van Opdrachtgever aan Leven met een glimlach, alsmede op alle toekomstige aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, hoe ook genaamd, die op zodanige Opdrachten betrekking hebben.

 

2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Leven met een glimlach uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij die afwijkende bedingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Leven met een glimlach zijn aanvaard.

 

2.4 Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

 

Artikel 3: Offertes

3.1 Indien Leven met een glimlach in een offerte een opgave doet van de kosten, welke de uitvoering van een Opdracht in een bepaald geval met zich mee zullen brengen, geschiedt deze opgave vrijblijvend en aan de hand van een schatting van de te besteden tijd; op basis van de gegevens, die bekend zijn op het moment van uitbrengen van de offerte. Bij het uitbrengen van een offerte wordt ervan uitgegaan, dat Opdrachtgever steeds tijdig, juist, volledig en efficiënt de medewerking geeft en de bescheiden en inlichtingen verstrekt, die voor de uitvoering van de Opdracht van belang is, respectievelijk zijn.

 

3.2 De geldigheid van offertes bedraagt als regel 8 dagen, tenzij anders aangegeven.

 

3.3 Indien een offerte door beide partijen is ondertekend, geldt de offerte als Opdracht.

 

3.4 Alle in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij expliciet anders staat vermeld.

 

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

 

Artikel 4: Opdracht

4.1 Een Opdracht alsmede latere wijzigingen van een Opdracht zijn voor Leven met een glimlach eerst verbindend, nadat deze door Leven met een glimlach en Opdrachtgever beide schriftelijk zijn aanvaard.

 

4.2 Opdrachtgever is steeds gerechtigd een eenmaal verstrekte Opdracht in te trekken of te wijzigen, wanneer Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Leven met een glimlach gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden. In dat geval is Opdrachtgever altijd gehouden aan Leven met een glimlach het volledige voor de gehele Opdracht overeengekomen honorarium en gemaakte kosten te betalen voor geleden verlies cq. gederfde winst.

 

4.3 Leven met een glimlach bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd.

 

4.4 Leven met een glimlach zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een onderzoeker en een adviseur kan worden verwacht.

 

4.5 Leven met een glimlach is altijd gerechtigd een Opdracht terug te geven.

 

4.6 Indien Leven met een glimlach de Opdracht ontbindt vanwege redenen genoemd in het tweede lid, dan is het bepaalde in het tweede lid van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

 

4.7 Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een Opdracht met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de Opdracht behoorden, wordt de Opdracht geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en worden de daaraan bestede tijd en de in dat verband gemaakte kosten extra aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

4.8 Indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven Opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, is Leven met een glimlach eveneens gerechtigd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen. Leven met een glimlach zal Opdrachtgever zo veel mogelijk vooraf over de inschakeling van deze derden raadplegen en deze daarover in elk geval zo snel mogelijk informeren. Leven met een glimlach is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

 

4.9 Leven met een glimlach verplicht zich de Opdracht uit te voeren naar beste weten en kunnen. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

 

4.10 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een aan Leven met een glimlach voor of in het kader van de uitvoering van (een deel van) de Opdracht gestelde termijn geen fatale termijn en treedt verzuim van Leven met een glimlach eerst in nadat deze door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld.

 

Artikel 5: Gegevens opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is gehouden om alle Bescheiden welke Leven met een glimlach naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van Leven met een glimlach te stellen. Leven met een glimlach bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

 

5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

 

5.3 Leven met een glimlach heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

 

5.4 Opdrachtgever vrijwaart Leven met een glimlach voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.

 

5.5 Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Leven met een glimlach gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Leven met een glimlach, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.

 

5.6 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Leven met een glimlach de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

 

Artikel 6: Overmacht 

6.1 Als overmacht aan de zijde van Leven met een glimlach (waaronder is verstaan: de niet aan Leven met een glimlach toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een Opdracht) gelden alle onvoorziene omstandigheden en onvrijwillige storingen, die het voor Leven met een glimlach onmogelijk of uitermate bezwaarlijk maken om de Opdracht tijdig en/of onder de overeengekomen voorwaarden uit te voeren. Als overmacht in deze zin gelden in elk geval (doch niet uitsluitend) arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal, inbraak, computerstoring of andere calamiteiten op het kantoor van Leven met een glimlach of op het kantoor van derden, die door Leven met een glimlach bij de uitvoering van de Opdracht waren betrokken, alsmede wanprestatie (waaronder is te verstaan: de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis) door deze derden.

 

6.2 Overmacht geeft Leven met een glimlach het recht om, tenzij de aard van de Opdracht zich daartegen verzet, de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten. In dit geval zal Opdrachtgever steeds gerechtigd zijn de Opdracht in te trekken. Leven met een glimlach kan ook de Opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen of de uitvoering daarvan opschorten.

 

6.3 Overmacht verplicht Leven met een glimlach niet tot betaling van schadevergoeding (hoe ook genaamd).

 

6.4 In geval van overmacht is Opdrachtgever gehouden aan Leven met een glimlach de inmiddels door haar gemaakte kosten alsmede de door haar bestede tijd te vergoeden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.

 

Artikel 7: Declaraties

7.1 Tenzij door Leven met een glimlach uitdrukkelijk schriftelijk anders is aanvaard, declareert Leven met een glimlach de kosten van zijn dienstverlening maandelijks aan de hand van de daadwerkelijk aan de uitvoering van de Opdracht bestede tijd, tegen een door hem met Opdrachtgever overeengekomen uurtarief.

 

7.2 Het uurtarief wordt in het algemeen bepaald door het (financiële) belang van de door Leven met een glimlach te verrichten werkzaamheden en de omvang van te verrichten werkzaamheden.

 

7.3 Reis-, verblijfs-, kantoor-, en eventuele administratiekosten worden apart bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

7.4 Opdrachtgever zal kosten van derden welke op aanwijzing van Leven met een glimlach in het kader van de Opdracht gemaakt zijn, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen.

 

7.5 De uurtarieven als bedoeld in artikel 7.2 kunnen door Leven met een glimlach jaarlijks worden gewijzigd. Leven met een glimlach doet van de wijziging van uurtarieven vooraf schriftelijk mededeling aan Opdrachtgever. De geldende uurtarieven zullen door Leven met een glimlach steeds op eerste verzoek aan Opdrachtgever worden medegedeeld.

 

7.6 Een vast bedrag voor de overeengekomen werkzaamheden zal Leven met een glimlach slechts dan in rekening brengen indien zowel het vaste bedrag als de daarvoor door Leven met een glimlach te verrichten werkzaamheden uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.

 

7.7 Voor zover redelijkerwijs mogelijk doet Leven met een glimlach op verzoek van Opdrachtgever vooraf opgave van geschatte kosten die verbonden zijn met de uitvoering van de Opdracht of een deel daarvan. Artikel 3.1 is daarbij van overeenkomstige toepassing.

 

7.8 Leven met een glimlach is gehouden om op eerste vordering van Opdrachtgever een schriftelijke specificatie van zijn declaratie te verstrekken, waaruit zo mogelijk de aard van de verrichte werkzaamheden, de duur daarvan, de persoon die de werkzaamheden heeft verricht, de gehanteerde tarieven alsmede eventueel daarop toegepaste verlagingen of verhogingen van de gedeclareerde werkzaamheden blijken en waaruit in elk geval in redelijkheid blijkt welke de componenten zijn waaruit de declaratie is opgebouwd.

 

Artikel 8: Rechten en plichten Leven met een glimlach

8.1 Leven met een glimlach spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de Diensten te alle tijde beschikbaar zijn.

 

8.2 Leven met een glimlach behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten. Leven met een glimlach kan mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst.

 

Artikel 9: Betaling

9.1 Aangeschafte producten worden betaald via het online betalingssysteem van Mollie. Zie https://www.mollie.com/nl voor meer informatie.

 

9.2 Betaling van de declaratie van Leven met een glimlach dient plaats te vinden binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie door storting of overmaking op de door Leven met een glimlach op haar declaratie vermelde bank- of girorekening, op de door Leven met een glimlach aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder enige aftrek en zonder dat Opdrachtgever beroep kan doen op verrekening.

 

9.3 Alle kosten vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

9.4 Bij niet betaling binnen de gestelde termijn, als bedoeld in het eerste lid, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij een rente verschuldigd van één (1) procent per maand of een deel daarvan, welke rente wordt berekend vanaf de vijftiende dag na dagtekening van de declaratie.

 

9.5 Alle kosten door Leven met een glimlach te maken in verband met de invordering van Leven met een glimlach toekomende, worden volledig door Opdrachtgever aan Leven met een glimlach vergoed, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten, die geacht zullen worden tenminste 15% van het te vorderen bedrag en tenminste € 250,00 te bedragen.

 

9.6 Leven met een glimlach is steeds gerechtigd aan zijn Opdrachtgever een voorschot of een aanvullend voorschot in rekening te brengen dan wel genoegzame zekerheid voor de betaling van zijn declaraties te verlangen. In rekening gebrachte voorschotten worden verrekend bij het einde van de Opdracht.

 

9.7 Indien Opdrachtgever in verzuim is, worden alle door Leven met een glimlach ten name van Opdrachtgever gestelde declaraties opeisbaar, inclusief eventueel door Leven met een glimlach nog op te stellen declaraties ter zake van verrichte diensten in de lopende declaratieperiode.

9.8 Een door Opdrachtgever aan Leven met een glimlach gedane betaling, geschiedt allereerst ter voldoening van rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vordering, tenzij door Opdrachtgever uitdrukkelijk of impliciet is aangegeven ter voldoening waarvan de betaling strekt.

 

Artikel 10: Retentierecht

10.1 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan Leven met een glimlach verschuldigde, heeft Leven met een glimlach het recht de uitkomsten van zijn werkzaamheden achter te houden, totdat integrale betaling van het aan Leven met een glimlach verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

 

10.2 Leven met een glimlach zal bij de uitoefening van het in het eerste lid bedoelde retentierecht trachten te voorkomen dat voor Opdrachtgever onherstelbare schade ontstaat.

 

Artikel 11: Klachten 

11.1 Klachten van Opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door Leven met een glimlach verrichte werkzaamheden of geleverde diensten, geven Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

 

11.2 Klachten omtrent de hoogte of samenstelling van de declaratie dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk in het bezit van Leven met een glimlach te zijn. Bij gebreke hiervan heeft Leven met een glimlach het recht de klacht naast zich neer te leggen en verliest. Opdrachtgever het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen.

 

11.3 Klachten als bedoeld in het eerste en tweede lid dienen schriftelijk te worden ingediend.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid en Vrijwaring 

12.1 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Leven met een glimlach die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Leven met een glimlach voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van één maal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende Opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Leven met een glimlach sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 

12.2 Opdrachtgever vrijwaart Leven met een glimlach voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Leven met een glimlach geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

 

12.3 Het kantoor is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade waaronder mede dient te worden verstaan stagnatie in de geregelde gang van zaken van de opdrachtgever en inkomensderving of gederfde winst door de opdrachtgever.


12.4 Onder schade als in het eerste en het tweede lid bedoeld, zijn aanspraken van derden niet mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart Leven met een glimlach uitdrukkelijk voor alle aanspraken van die derden.


12.5 Elke aansprakelijkheid van Leven met een glimlach vervalt indien Opdrachtgever Leven met een glimlach niet in de gelegenheid heeft gesteld zelf maatregelen te treffen om de tekortkoming te herstellen of de schade die het gevolg van de tekortkoming is, te beperken.

 

12.6 Elke aansprakelijkheid van Leven met een glimlach vervalt indien Opdrachtgever bij een eventuele externe controle Leven met een glimlach niet in de gelegenheid stelt hierbij aanwezig te zijn.

 

12.7 Leven met een glimlach is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door onrechtmatig handelen door Opdrachtgever.

 

12.8 Elke aansprakelijkheid van Leven met een glimlach vervalt, nadat de werkzaamheden zijn verricht.

 

Artikel 13: Intellectuele eigendom

13.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en met betrekking tot alles wat Leven met een glimlach ontwikkelt, vervaardigd of verstrekt komen toe aan Leven met een glimlach.

 

13.2 Het uitvoeren van de Opdracht door Leven met een glimlach houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Leven met een glimlach rusten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of door Leven met een glimlach is bevestigd, behoren alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht toe aan Leven met een glimlach.

 

13.3 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze adviezen, of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van Leven met een glimlach te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te doen profiteren.

 

13.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

 

13.5 Het is niet toegestaan om diensten of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

 

13.6 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Leven met een glimlach van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Leven met een glimlach sluit met haar Opdrachtgevers.


Artikel 14: auteursrecht

14.1 Op alle foto's die gemaakt worden vanuit Leven met een glimlach zit auteursrecht en mogen niet zonder toestemming verveelvoudigd of gepubliceerd worden.

 

14.2 Het auteursrecht vervalt zeventig jaar na het overlijden van de maker.


Artikel 15: Advisering

15.1 Alle door Leven met een glimlach gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Leven met een glimlach verstrekte mededelingen zijn geheel vrijblijvend en worden door Leven met een glimlach verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Leven met een glimlach verleent daarbij geen enkele garantie.

 

15.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Leven met een glimlach is Leven met een glimlach niet aansprakelijk.

 

Artikel 16: Opslag van Informatie

16.1 Leven met een glimlach is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van Opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de Opdracht. Leven met een glimlach is niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de uitvoering van de Opdracht.

 

16.2 Buiten het geval van opzet of grove schuld, zal Leven met een glimlach niet kunnen worden aangesproken voor betaling van enige schade als gevolg van het verloren gaan van de in het eerste lid bedoelde informatie of bescheiden.

 

16.3 Onder schade als in het tweede lid bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. Opdrachtgever vrijwaart Leven met een glimlach uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

 

17.2 Alle geschillen tussen Leven met een glimlach en zijn Opdrachtgever, zullen bij uitsluiting van ieder ander, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Leven met een glimlach zijn hoofdvestiging heeft.

 

Artikel 18: Wijzigingen

18.1 Leven met een glimlach is steeds bevoegd om op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen, de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.

 

Artikel 19: Reparatieclausule nietigheden

19.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.